Eerste Hulp Bij Stage

Eén van de kritische succesfactoren om inclusie te doen slagen is aandacht voor overgangsmomenten. (Mortier e.a., 2010) Het zijn schakelmomenten waarbij men drempels ervaart en keuzes opnieuw in vraag worden gesteld.

Stage  is zo’n overgangsmoment. Een nieuw domein, nieuwe partners, een nieuwe vorm van praktijkleren. 

Om te zorgen dat deze overgang geen drempel wordt, gaan we pro-actief en doelgericht werken.
In deze Eerste Hulp Bij Stage maken we het stage
proces zichtbaar en splitsen we het op in vijf stappen.
Daarnaast zoomen we in op de afstemming tussen de verschillende
betrokkenen, ook de jongere zelf en zijn ouder(s)!

Stage in inclusief onderwijs: een proactief en doelgericht proces

Stages zijn een praktijkgericht onderdeel van de schoolloopbaan. Hiermee kunnen meerdere doelen nagestreefd worden:

 • extra leerkansen krijgen
 • doelen halen die op de schoolbank niet gehaald (kunnen) worden
 • ontdekken waar de leerling sterk in is en wat hij/zij graag doet
 • een opstap nemen naar werk
 • schoolse leerstof toepassen in de praktijk
 • het netwerk vergroten
 • een waardevolle rol opnemen
 • ontdekken waar al dan niet ondersteuning bij nodig is

Deze doelen gelden voor alle leerlingen, met of zonder specifieke noden. Soms is een stage echter geen vast onderdeel van een opleiding, maar wordt omwille van één van bovenstaande doelen beslist om de leerling met specifieke noden toch stage te laten lopen. Deze stage gaat dan door tijdens de schooluren.

Een inclusieve stage uitbouwen vraagt voorbereiding en doelgerichtheid, we splitsen het proces op in 5 stappen: 

Stap 1: Beeldvorming als opstap voor stage
Stap 2: Zoektocht naar stage
Stap 3: Voorbereiden van de stage
Stap 4: Start van de stage
Stap 5: Bijsturen van de stage

In de verschillende stappen tonen we aan hoe we doelgericht, flexibel en creatief kunnen werken.
Ieder traject is anders: de stappen hoeven dus niet op elkaar te volgen, kunnen in een andere volgorde doorlopen worden,…
In elke stap kan een deze tool inspiratie bieden.

OPGELET: Dit proces is een meerjarenplan, de meeste stages starten reeds vanaf het vierde secundair onderwijs, sommige al vroeger. Er is dus tijd om alle stappen te doorlopen.

Met de stages komt er een nieuw domein – arbeid – binnen in het inclusieve traject.  Een nieuw domein met nieuwe woorden en begrippen. We hebben daarom een specifieke woordenlijst uitgewerkt. 

Wil je weten waarom Rami, Sam en Jerome een inclusieve stage hebben gedaan? Klik dan hier.

Afstemmen met de betrokkenen

Doorheen de verschillende stappen voor en tijdens de stage is het van belang dat de betrokkenen afstemmen met elkaar.

De ouder(s) en de jongere met specifieke noden zijn evenwaardige partners. We hebben elkaars ervaringen, kennis en ideeën nodig.

De ervaring en onderzoek leert dat er een sleutelfiguur nodig is – een procesbegeleider – om het proces vast te houden en alle betrokken op elkaar af te stemmen. Wie deze rol opneemt is op zich niet van belang, maar het is wel noodzakelijk dat afgesproken wordt wie dit zal doen (stagebegeleider, leerlingbegeleider, CLB, ondersteuner,…).

Wil je weten waarom afstemmen zo belangrijk is, lees dan hier de verhalen van Kaat en Thomas 

Dit stappenplan is gegroeid uit gesprekken met ouders, leerlingen, ondersteuners en schoolteams.
Speciale dank aan Mieke Leroy voor de inspiratie en om klankbord te zijn.

Wij grepen ook terug naar

 • Coppieters, J. (2018). Effectieve feedback in het onderwijs. Acco.
 • Mortier, K. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Maklu.
 • Onderzoeksrapport Kansmakers voor de inclusieve arbeidsmarkt van Hanne Vandenbussche, Elisabeth De Schauwer en Matthias Van Raemdonck, project gesubsidieerd door Provincie Oost-Vlaanderen, 2018-2019.
 • Verhaegen, I. & Vos, E. (2019). Methodiek Bruggenbouwer. Zeven bouwstenen op weg naar sociale inclusie. Onuitgegeven cursus. Brussel: Bachelor Orthopedagogie, Odisee Hogeschool.

 

De tool werd mogelijk gemaakt met financiële steun van Provincie Oost-Vlaanderen.