Wat is inclusie?

Wanneer de volgende vier kenmerken aanwezig zijn, kan je spreken van inclusie:

 • Participatie, als erbij horen, met gelijke rechten
 • Verbondenheid, als sociaal en emotioneel verweven zijn
 • Wederkerigheid, als persoon en omgeving die aan elkaar geven en nemen
 • Erkenning, als aanvaarden van het ‘anders’ zijn, niet alleen met de beperkingen maar ook met de mogelijkheden en groeikansen.

Gebaseerd op ‘Polyfonie in de klas, een praktijkboek voor inclusie’ van Annet De Vroey en Kathleen Mortier, Acco, 2002.

Wie zijn ouders voor inclusie?

Ouders voor Inclusie is ontstaan in 2001 en is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie.

Het prioritaire doel van OVI is: ‘Inclusie verdedigen en bevorderen als een recht voor kinderen en jongeren met een handicap ongeacht de graad en aard van hun beperking’.

We willen dat alle kinderen en jongeren met een beperking aanvaard worden als volwaardige mensen en dat zij alle kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We vinden het dan ook van groot belang dat zij kunnen leven in verbondenheid met het eigen gezin en de eigen omgeving.

Na 10 jaar herformuleerden en illustreerden we onze krachtlijnen.

Een belangrijk uitgangspunt bij ons ijveren voor inclusie is Kwaliteit van Bestaan. Dit concept is tijdens het laatste decennium ontwikkeld en gegroeid vanuit self-advocacy en de rechtenbeweging.

En nu, na 15 jaar is het nog steeds nodig dat Ouders voor Inclusie (OVI) zich inzet voor inclusie, voor iedereen en op verschillende domeinen.

Tijdens een denkdag in juni 2015 zetten we nog eens op een rijtje waarom het belangrijk is om zich blijvend in te zetten voor inclusie. Want inclusie is niet enkel zeggen, het is vooral ook doen!

Wat doet Ouders voor Inclusie?

We willen werken aan een ‘visie op inclusie’. Een visie die gegroeid is vanuit ervaringen van ouders, een visie die openstaat voor verandering en verschillen. Een visie waarbinnen handicap niet wordt gezien als een persoonsgebonden kenmerk, maar als een sociaal gegeven. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Gelijkekansendecreet vormen dan ook een belangrijke basis voor onze werking.

We willen ervoor zorgen dat inclusie de norm wordt, het algemeen referentiekader waaraan elk concept, elke handeling wordt afgetoetst.

We hebben veel aandacht voor inclusief onderwijs omdat school een groot deel van het leven van kinderen uitmaakt. Daarnaast kijken we naar inclusie in andere levensdomeinen zoals vrije tijd, arbeid, gezondheidszorg, wonen en leven.

Enkele vragen waarmee je bij OVI terecht kan

 • Wat houdt inclusief onderwijs in?
 • Kan ik eens met een andere ouder praten over de bezorgdheden over het schoolgaan van mijn kind?
 • Kunnen jullie zorgen voor een getuigenis voor onze studenten, leden van onze vereniging,…?
 • Er komt een kindje met een beperking naar onze kinderopvang. Waar moeten we aandacht voor hebben?
 • Heb ik recht op bepaalde tegemoetkomingen?
 • Kan ik met mijn rolstoel naar de jeugdbeweging?
 • Kennen jullie interessante publicaties over inclusie?
 • Ik ben leerkracht en wil mijn studenten verder laten kijken dan de beperkingen van iemand met een handicap. Kunnen jullie hierbij helpen?
 • Waar vind ik recente wetgeving in verband met handicap, inclusie,…?
 • We werken binnen onze vereniging rond inclusie. Kunnen we eens samenkomen?
 • We werken een onderzoek uit naar inclusie op de werkvloer. Kunnen jullie dit onderzoek mee opvolgen?

Wat doet OVI concreet?

 • Organisatie van de jaarlijkse inclusiedag
 • Telefonisch en via persoonlijke contacten, informatie en ondersteuning bieden aan ouders.
 • Via mail interessante informatie doorgeven aan de ouders in ons adressenbestand.
 • Sensibiliseren over inclusie via:
 • Meewerken aan reportages in tijdschriften, kranten, op radio en televisie
 • Meewerken aan onderzoeken in verband met inclusie (f onderwijs) en daarbij waken over het perspectief van de ouders
 • Samenwerken met medestanders en partnerorganisaties, universiteiten en hogescholen,
 • Beleidsvoorbereidend werk op verschillende niveaus door deelname aan verschillende werkgroepen