Coronakwesties – Veel gestelde vragen in Corona-tijden

De vuistregel is: de regelgeving is niet veranderd!
Toch roept deze periode veel extra vragen op voor ouders.

Vind je het antwoord op jouw vraag niet terug?
Contacteer een medewerker of stel je vraag hier!

Overleg & Evaluatie

Beter niet afwachten.
Heb begrip voor de vele, nieuwe taken waar scholen nu voor staan, maar overleg over jouw kind is belangrijk en zinvol.
Vraag dus even na wanneer en in welke omstandigheden het overleg kan doorgaan.

Een (digitaal) overleg lukt beter met een voorbereiding. Om jullie daarin te inspireren maakten we een sjabloon.

Het lijkt erop dat de klassieke toetsenperiode of examenperiode niet op dezelfde manier zal plaatsvinden. Leerkrachten zullen zich (meer) baseren op permanente evaluatie. Dat betekent dat elke taak of toets op zich een beeld geeft van of de leerling de leerstof beheerst. In sommige scholen en opleidingen gebeurt evaluatie altijd op die manier.

Maakt jouw kind gebruik van redelijke aanpassingen?
Ook nu gelden gemaakte afspraken over welke hulpmiddelen je kind mag gebruiken, extra tijd, een kleiner aantal oefeningen maken,…  En dit zowel voor oefeningen, opdrachten als toetsen.

 

 

Volgt jouw kind een Individueel Aangepast Traject (IAC)?
Dan geven de doelen in zijn of haar IAC-plan de richting aan. Jij als ouder hebt normaalgezien toegang tot dit plan, en je mag het ook mee vormgeven samen met school en ondersteuner. Ook nu kan je contact nemen met leerkracht(en) en ondersteuner op welk(e) doel(en) je nog wil focussen deze periode.
Op het einde van het schooljaar krijgt je kind een attest verworven bekwaamheden en kan het doorstromen naar een volgend leerjaar. Met leerlingen met een IAC werken naar individuele doelen toe. Een doel dat niet behaald is, betekent niet dat een leerling niet mee overgaat naar een volgend leerjaar.
Het kan zijn dat jouw kind toch de doelen bereikt heeft die kunnen leiden tot een diploma of getuigschrift. Meer lezen kan bij “Kan mijn kind een diploma halen met een IAC?” in onze veel gestelde vragen over onderwijs.

Volgt jouw kind het gemeenschappelijk curriculum?
De Vlaamse eindtermen schrijven voor wat jouw kind, en de andere klasgenoten, moeten kennen en kunnen. Worden de eindtermen behaald, dan krijgt je kind een getuigschrift of diploma. In deeltijds onderwijs werkt men met (deel)certificaten.
Elke onderwijskoepel zet de eindtermen om in een leerplan, met leerplandoelen. Deze zijn vaak concreter beschreven dan de eindtermen (vb. in het lager onderwijs zijn er leerplannen per 2 leerjaren, maar de eindtermen basisonderwijs dienen in zijn geheel behaald te worden in het 6e leerjaar.)

De scholen kunnen beroep doen op de pedagogische begeleidingsdiensten om hen bij te staan in het gericht omgaan met de leerplandoelen in deze periode. Klasse inspireert leraren hierrond.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op redelijke aanpassingen om deze doelen te bereiken.

Deel je bezorgdheid met de school.
Neem contact met je CLB-medewerker persoonlijk (of via chat) en de CLB-arts om mee na te denken over oplossingen!

Contacteer ons om dit mee te ondersteunen!

Bij een mogelijke doorverwijzing naar het Buitengewoon Onderwijs, heeft je CLB-medewerker een centrale rol. Contacteer jouw CLB-medewerker via mail, telefoon of CLB-chat met je vraag!

Bij een doorverwijzing naar BuO zijn o.a. deze 3 vragen belangrijk:

  1. Krijg je voldoende zicht op hoe jouw kind in deze school, of een andere gewone school, les kan volgen met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC)? M.a.w. wordt er nagedacht hoe inclusie kan werken?
    Vraag duidelijkheid aan school en CLB!
  2.  Is voldoende ingezet op redelijke aanpassingen om het gemeenschappelijke curriculum te kunnen blijven volgen? De school houdt bij welke maatregelen ze nemen op vlak van basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg (meer uitleg in ons ABC). Vraag ernaar! Denk samen na of er (nog) andere mogelijkheden zijn.
  3.  Zijn deze moeilijkheden door deze Corona-crisis zijn ontstaan, of enorm zijn uitvergroot? Probeer in contact met school en CLB hier duidelijkheid in te scheppen. De impact van de Corona-maatregelen kan geen directe aanleiding geven voor een doorverwijzing.

Contacteer ons om mee na te denken en overleg met school en CLB te organiseren en/of te ondersteunen.


Zelf een vraag, maar hier geen antwoord gevonden? Contacteer een medewerker of stel je vraag hier.

Bekijk onze Corona-pagina voor interessante links, #verhalenuitonskot en inspiratie voor een aangepast aanbod voor je kind.